Adatvédelmi nyilatkozat

 

Adatvédelmi szabályzatunk rögzíti, hogy a Dr. Kocsis & Hoffmann Pharma Kft (székhely: 1024 Budapest, Retek utca 32., cégjegyzékszám: 01-09-364033, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága, adószám: 10964129–2–41) - továbbiakban Eladó - az általa nyújtott kereskedelmi tevékenység minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére elérhetőek, továbbá biztosítja azt egyént megillető szabadságjogokat, és a személyes adatainak gépi feldolgozása során tiszteletben tartja a magánélethez való jogát (adatvédelem).
 

Adatkezelő megnevezése

Név: Dr. Kocsis & Hoffmann Pharma Kft.
Székhely és levelezési cím: 1024 Budapest, Retek utca 32.
Telefonszám: +36-1-438-0257
E-mail cím: drkh@drkh.hu
Adatkezelési nyilvántartás szám: NAIH-86784/2014.

 

A kezelt személyes adatok köre

 

A regisztráció során a Vásárlónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

- név
- e-mail cím
- jelszó
- számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)
- szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)
- telefonszám

 

Az adatkezelés helye, célja és módja

 

Az adatkezelésre a shop.beaco.hu, dejoshop.hu, drkhshop.hu domain nevek alatt fellelhető elektronikus áruházban (a továbbiakban: Webáruház) regisztrált Vásárlók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Vásárlók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. A hozzájárulást a Vásárló az egyes adatkezelések tekintetében a Webáruház használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg a 2011. évi CXII. törvény „Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szellemében.

Az adatkezelés célja a Webáruházon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Az Eladó a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

Az Eladó a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag a Vásárló előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az Eladó a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Vásárlót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

Az adatkezelés időtartama

 

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Vásárló általi törlésére, valamint Eladó általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Webáruházban történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

 

Az adatokat megismerő személyek köre, adatfeldolgozás

 

Az adatokat elsődlegesen az Eladó illetve az Eladó belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében az Eladó adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Az Eladó a külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozók megnevezése:

 

Cégnév

Cím

Tevékenység

E.G.M Adó-Kontír Kft.

1116 Budapest, Talpas utca 3. I emelet

könyvelés

Linuxweb Informatikai Kft.

4034 Debrecen, Sólyom utca 28.

szerverszolgáltatás

PharmaRoad Kft.

1106 Budapest, Kabai utca 2.

raktározási tevékenység

Trans-O-Flex Hungary Kft.

1239 Budapest, Európa út 12.

futárszolgálati tevékenység

Evobrands Kft.

 4031 Debrecen, Derék utca 102. 2. em. 20.

webmesteri tevékenység

 

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

 

A Vásárló bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Eladó által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. Vásárló jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Eladó a Vásárló kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Eladó a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név: Dr. Kocsis & Hoffmann Pharma Kft.
Levelezési cím: 1024 Budapest, Retek utca 32.
E-mail: drkh@drkh.hu

A Vásárló bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Vásárló a Webáruházon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Eladó a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Eladó a szükséges időtartamig megőrzi.

A Vásárló az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (2013 évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Amennyiben a Vásárló szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Webáruház használata során bármilyen módon kárt okozott, az Eladó jogosult a Vásárlóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Eladó ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

E-mail címek felhasználása

 

Az Eladó kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban a Vásárló azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az Eladó csak a Vásárló kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Vásárló bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

 

Cookie-k használata

 

A cookie-k olyan, kis mennyiségű információt tartalmazó szöveges fájlok, amelyeket a böngésző a számítógépen, mobiltelefonon vagy egyéb eszközön tárol egy webhely meglátogatásakor. A cookie-k a webhelyre valóminden visszatéréskor információkat küldenek az adott webhelynek.

A cookie-k lehetnek állandó cookie-k, amelyek törlésükig a felhasználó számítógépén maradnak, illetve ideiglenes (ún. munkamenet-cookie-k), amelyeket csak a web böngésző bezárásáig őriz meg a rendszer. A cookie-k lehetnek belső, a felkeresett webhely által beállított cookie-k, vagy harmadik felek, azaz nem a felkeresett webhely által beállított cookie-k.

Az Eladó a Webáruház által kínált szolgáltatások javítása, a lapok közötti navigáció megkönnyítése, a felhasználó beállításainak rögzítése és a felhasználói élmény javítása céljából használ cookie-kat. A Vásárlói regisztráció és bejelentkezés kezelése érdekében használ ilyen cookie-kat. Ezek nélkül az Eladó sem a kért szolgáltatásokat nem tudná a Vásárló rendelkezésére bocsátani, sem a Webáruház nem működne megfelelően.

A Vásárlónak lehetősége van korlátozni, letiltani, vagy eltávolítani a cookie-kat a webböngésző beállításai révén. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Werbáruház egyes részei kizárólag cookie-k használatával érhetők el, ezért ezek letiltásával egyes tartalmakhoz nem fér hozzá, és nem használhatja teljes mértékben a Webáruház minden funkcióját.

Ha a Vásárló a cookie-k és hasonló online technológiák letiltása nélkül használja a webáruházat, hozzájárulnak ahhoz, hogy az Eladó ilyen technológiák használata révén gyűjtse és dolgozza fel adataikat.

Budapest, 2015. március 1.